top of page
0-1.jpg

Experimentellt kulturarv

Experimentellt kulturarv handlar om att undersöka kulturarvets betydelser för oss som lever idag. I mötet

mellan kulturarvsforskning och konstnärlig utforskning söker vi nya perspektiv på det förflutna. Experimentellt kulturarv startades av arkeologen Bodil Petersson i samarbete med forskare, konstnärer och kulturarbetare på Öland och i Småland. Gruppen arbetade inledningsvis med stöd från Linnéuniversitetet och Kampradstiftelsen. Sedan 2021 verkar Experimentellt kulturarv som en ideell förening.

Vad betyder kulturarv för oss idag?

Kulturarvet är de materiella och immateriella spåren av människan som kultur- och naturvarelse genom alla tider. Kulturarvet rymmer alla aspekter av det mänskliga på gott och ont. Synen på, och förståelsen av kulturarv är föränderlig. Den är beroende av rådande samhällsideologier, aktuella frågeställningar och tankeströmningar. Att arbeta med kulturarv är därför ett tolkningsarbete som vi aldrig blir färdiga med. Det rymmer både en spegling av det förflutna och av samtiden. Samtiden kommer alltid att finnas med i våra tolkningar av det förflutna.

Genom Experimentellt kulturarv tolkar vi kulturarv i mötet mellan traditionell vetenskaplig forskning och utforskning genom konstnärliga uttryck: bild- och formkonst, samtidskonst, performance, ljudkonst, konsthantverk, film, musik och dans samt blandformer av dessa uttryck. Genom att förhålla oss experimentellt till spåren av det förflutna vill vi öppna för nya sätt att förstå kulturarvs betydelser för oss idag.

För att få syn på kulturarvets mångtydighet och det förflutnas betydelse i vår samtid, samlar vi konstnärer med olika konstuppfattningar och ideal. De forskare, kulturarbetare och kulturarvsarbetare som arbetat med oss representerar ett mångfacetterat närmande till temat. Idén är att skapa ett experimentellt fält som är i ständig rörelse, där vi istället för att fastna i grupptänkandets förförståelse och låsningar bejakar och kombinerar olikheterna och de skilda perspektiven. På så sätt vill vi skapa ett mångdisciplinärt öppet forum för spännande samtal, meningsfulla aktiviteter och publika uttrycksformer. Vi vill i en anda av forskning och samverkan överbrygga gränser mellan konst, kultur, forskning och samhälle.

I landskapet

Våra aktiviteter tar sin utgångspunkt i det landskap som omger oss. Det kan vara naturlandskapet som vi kanske uppfattar som orört av människor, men som vid närmare anblick visar sig inte vara det. Det kan vara det jordbrukets landskap, där spåren av våra föregångare finns bevarade och fullt synliga sida vid sida med vår egen tids landskap. Det kan vara stadens landskap med alla dess tidsskikt såväl under som över mark, med kulturlager, arkitektur och gatunät, rivningar och nybyggnationer. Det kan också vara 18- och 1900-talens industrilandskap, starkt präglade av moderniteten och därmed en typ av landskap många av oss är sprungna ur och har en relation till.

Med skissen som metod

För att öppna upp olika perspektiv på kulturarvet arbetar vi ofta i skissform. Skissarbetet sker både individuellt och kollektivt genom fritt tecknande, rörelser, ljudskapande eller byggande, för att bara nämna några exempel. I detta improviserande rör sig den kreativa tanken fritt. Ett fält av associationer öppnar sig kring temat.  Inom Experimentellt kulturarv står just experimentet, själva görandet, i centrum. I skissen behålls en öppenhet inför det vi vill undersöka. Att skissa fritt, individuellt och i grupp, är gränslöst och kreativt men också något som kräver träning. Genom workshops och seminarier tränar vi vår förmåga att improvisera, genom praktiska övningar kring olika teman eller fenomen i landskapet. Skissandet kombineras med teoretisk reflektion och diskussion. Möte mellan praktik och teori är kärnan i vår verksamhet.

Konstnärlig forskning – känsla och tanke i förening

Experimentellt kulturarv samlar människor med ett intresse för att undersöka och experimentera, att ge sig ut i det okända. I vår verksamhet strävar vi efter en fördjupad förståelse av kulturarvets och konstens kunskapsfält och traditioner och det nya som uppstår i mötet mellan dem. Vi försöker i den utsträckning det är möjligt att befinna oss i denna skärningspunkt och i en öppenhet inför nya och tidigare okända perspektiv och utgångspunkter. Inom experimentellt kulturarv ser vi intuitiv/känslomässig och intellektuell förståelse som kompletterande delar av en helhet. 

Vetenskaplig forskning möter konstnärligt utforskande

För de av oss som kommer från den vetenskapliga traditionen, främst arkeologisk forskning och forskning om kulturarv, men även andra inriktningar såsom biologi och ekologi, innebär möjligheten att kombinera vetenskapligt och konstnärligt utforskande en öppning i relation till det personliga engagemang som en gång fick oss att välja forskning som vår inriktning. Ofta finns ett djupt personligt och existentiellt engagemang i sökandet efter olika tolkningar av tillvaron, även de som görs i vetenskapliga sammanhang. Genom att öppna upp för gränsöverskridande utforskning i skärningspunkten mellan det vetenskapliga och det konstnärliga, uppstår helt nya perspektiv på landskap, kultur och liv bortom ämnesmässiga och metodiska avgränsningar.

bottom of page